Facebook

Regulaminy

Izba rzeczoznawców


Izba rzeczoznawców

Załącznik nr 9 do protokółu
nr 25-2010/2014
zebrania ZG SEP
w dn. 4.07.2013 r.

 

REGULAMIN

Izby Rzeczoznawców

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.1. Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zwana dalej Izbą lub IRSEP, jest agendą SEP, którą tworzą ośrodki rzeczoznawstwa SEP zlokalizowane w strukturach działalności gospodarczej oddziałów lub w wyniku porozumienia oddziałów, niezależnie od statusu prawnego oddziału.
  2. 1.2. Izba jest powołana do świadczenia usług specjalistycznych.
  3. 1.3. Podstawę działalności Izby stanowią:
   1. 1) przepisy obowiązujące w działalności gospodarczej,
   2. 2) statut SEP,
   3. 3) niniejszy regulamin.
  4. 1.4. Prace w Izbie są wykonywane przez weryfikatorów, rzeczoznawców, specjalistów i asystentów, powoływanych w trybie określonym w niniejszym regulaminie oraz wykładowców.
  5. 1.5. W ramach Izby działają:
  6. 1) Rada Izby Rzeczoznawców SEP,
  7. 2) działy specjalistyczne,
  8. 3) Komisja Kwalifikacyjna Izby Rzeczoznawców SEP,
  9. 4) Ośrodki Rzeczoznawstwa,
  10. 5) Rady Ośrodków Rzeczoznawstwa,
  11. 6) weryfikatorzy, rzeczoznawcy, specjaliści i asystenci,
  12. 7) wykładowcy.
  13. 1.6. Obsługę administracyjno-prawną Izby, realizuje Biuro SEP w porozumieniu z przewodniczącym Rady IRSEP oraz z sekretarzem generalnym SEP.
  14. 1.7. Logo IRSEP przedstawione jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. 2. Rada Izby Rzeczoznawców
  1. 2.1. Rada Izby Rzeczoznawców, zwana dalej Radą Izby, w imieniu Zarządu Głównego SEP pełni nadzór nad działalnością w zakresie rzeczoznawstwa w SEP.
  2. 2.2. Rada Izby posiada następujące zadania i kompetencje:
   1. 1) ustalanie standardów obowiązujących w Izbie i organizacja nadzoru nad ich przestrzeganiem,
   2. 2) wytyczanie kierunków rozwoju rzeczoznawstwa,
   3. 3) tworzenie, likwidacja oraz ustalanie zakresu przedmiotowego działów specjalistycznych,
   4. 4) inicjowanie współpracy ośrodków rzeczoznawstwa,
   5. 5) powoływanie i odwoływanie kierowników działów specjalistycznych i członków Komisji Kwalifikacyjnej Izby Rzeczoznawców oraz nadzór nad ich działaniem,
   6. 6) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Izby oraz weryfikatorów, rzeczoznawców, specjalistów, asystentów i wykładowców.
  3. 2.3. Rada Izby posiada uprawnienia odwoławcze we wszystkich sprawach merytorycznych dotyczących rzeczoznawstwa w SEP (z wyłączeniem uprawnień zarządów oddziałów w stosunku do ośrodków rzeczoznawstwa).
  4. 2.4. Zarząd Główny SEP powołuje przewodniczącego Rady Izby, a na jego wniosek skład Rady Izby w liczbie do 10 członków.
 3. 3. Działy specjalistyczne
  1. 3.1. Dział specjalistyczny obejmuje określony zakres usług.
  2. 3.2. Rada Izby tworzy i likwiduje działy specjalistyczne oraz określa ich zakres przedmiotowy.
  3. 3.3. Rada Izby na wniosek przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Izby powołuje kierowników działów specjalistycznych.
  4. 3.4. Do zadań kierowników działów należy:
   1. 1) współdziałanie z rzeczoznawcami i weryfikatorami swego działu oraz kierownikami ośrodków i Biurem SEP, w celu zapewnienia wysokiego poziomu opracowań,
   2. 2) kreowanie kierunków rozwojowych działu,
   3. 3) uczestniczenie w seminariach tematycznych dla kierowników i rad ośrodków oraz dla grup rzeczoznawców i weryfikatorów,
   4. 4) udział w procesie kwalifikacyjnym rzeczoznawców i weryfikatorów,
   5. 5) popularyzacja możliwości stwarzanych przez Izbę,
   6. 6) okresowa ocena merytoryczna i jakościowa prac wykonywanych w dziale,
   7. 7) opiniowanie spraw zleconych przez Radę Izby.
  5. 3.5. Kierownicy działów mogą wnioskować do Rady Izby o powołanie zastępców kierowników działów.
 4. 4. Komisja Kwalifikacyjna Izby Rzeczoznawców
  1. 4.1. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej Izby Rzeczoznawców, zwanej dalej Komisją Kwalifikacyjną lub Komisją należy:
   1. 1) rozpatrywanie wniosków i nadawanie uprawnień rzeczoznawców i weryfikatorów,
   2. 2) nadawanie radom ośrodków rzeczoznawstwa uprawnień do powoływania specjalistów i asystentów,
   3. 3) opiniowanie wniosków oddziałów dotyczących powołania ośrodków rzeczoznawstwa,
   4. 4) współpraca z radami ośrodków rzeczoznawstwa w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań dotyczących wysokiego standardu wykonywanych prac w Izbie,
   5. 5) rozpatrywanie odwołań od decyzji rad ośrodków rzeczoznawstwa w sprawach dotyczących kwalifikacji na weryfikatorów, rzeczoznawców, specjalistów i asystentów,
   6. 6) opiniowanie wniosków o udzielenie rekomendacji SEP.
  2. 4.2. Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej powołuje Zarząd Główny na wniosek przewodniczącego Rady Izby.
  3. 4.3. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi w skład Rady Izby.
  4. 4.4. Skład Komisji Kwalifikacyjnej stanowią - przewodniczący i czterech członków wybranych przez Radę Izby na wniosek przewodniczącego Komisji spośród kierowników działów.
  5. 4.5. Komisja Kwalifikacyjna wybiera ze składu Komisji zastępcę przewodniczącego.
  6. 4.6. W posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej biorą udział z głosem stanowiącym kierownicy działów specjalistycznych (lub ich zastępcy), referujący wnioski kandydatów na rzeczoznawców ze swego działu i wnioski o udzielenie rekomendacji.
  7. 4.7. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej składa Radzie Izby roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności Komisji.
 5. 5. Ośrodek rzeczoznawstwa
  1. 5.1. Ośrodek rzeczoznawstwa, zwany dalej ośrodkiem, działa zgodnie z przepisami obowiązującymi w działalności gospodarczej, statutem SEP i regulaminem IRSEP.
  2. 5.2. Ośrodki mogą ustanawiać własne regulaminy ośrodka na bazie regulaminu IRSEP, zatwierdzane przez zarząd Oddziału.
  3. 5.3. Ośrodek świadczy usługi specjalistyczne dla osób prawnych i fizycznych. Zakres świadczonych usług określa „Zakres Przedmiotowy Działów Specjalistycznych”, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
  4. 5.4. Ośrodek rzeczoznawstwa może być powołany przez Oddział SEP, którego członkowie posiadają uprawnienia rzeczoznawców przynajmniej w trzech działach specjalistycznych, a Komisja Kwalifikacyjna wydała w tej sprawie pozytywną opinię.
  5. 5.5. Ośrodek zlokalizowany jest w strukturze działalności gospodarczej Oddziału SEP. Wynik finansowy i dane bilansowe ośrodka zawarte w sprawozdaniu finansowym stanowią wyodrębniony składnik działalności gospodarczej oddziału.
  6. 5.6. Ośrodek może prowadzić wspólną działalność rzeczoznawczą i szkoleniową zgodnie z pkt. 5.8., dla kilku oddziałów na podstawie porozumienia tych oddziałów określającego zasady: organizacyjne, nadzoru, ponoszenia kosztów, podziału zysków i strat, odpowiedzialności finansowej i prawnej oraz regulaminu ośrodka zatwierdzonego przez zarząd wiodącego oddziału.
  7. 5.7. Ośrodek może prowadzić działalność rzeczoznawczą i szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
  8. 5.8. Szkolenia prowadzone przez ośrodek są wykonywane na podstawie porozumienia z oddziałem. Prace te są wykonywane przez wykładowców zweryfikowanych przez Centralną Komisję Szkolnictwa Elektrycznego SEP lub przez innych wykładowców po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Szkolenia Oddziału.
  9. 5.9. Ośrodkiem rzeczoznawstwa kieruje dyrektor/kierownik powoływany przez zarząd oddziału, a w przypadku porozumienia oddziałów zarządy oddziałów będące sygnatariuszami porozumienia.
  10. 5.10. Dyrektor/kierownik ośrodka jest uprawniony do składania oświadczeń woli w ograniczonym zakresie zarządzania majątkiem ośrodka wspólnie z prezesem lub skarbnikiem oddziału.
  11. 5.11. Dyrektor/kierownik ośrodka może powierzyć w uzasadnionych przypadkach wykonanie pracy osobom nie posiadającym uprawnień weryfikatora, rzeczoznawcy lub specjalisty, jeżeli ich kwalifikacje zapewniają odpowiednią jakość opracowania. O takim przypadku powinna być powiadomiona Rada Ośrodka.
  12. 5.12. Prezes i skarbnik oddziału nie posiadającego osobowości prawnej udzielają, zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami, dyrektorowi/kierownikowi ośrodka pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu ośrodka, dotyczących jego praw i obowiązków majątkowych.
  13. 5.13. Umowy o wartości przekraczającej kwotę 100 000,00 zł lub niosące takie zobowiązania (albo wszystkie inne umowy, które zdaniem podpisujących tego wymagają) muszą być poddane opinii prawnej radcy prawnego SEP.
  14. 5.14. Ośrodki działające przy oddziałach nie mających osobowości prawnej używają pieczątki podłużnej o następującej treści:

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich
   ul. Świętokrzyska 14, 00-050 WARSZAWA

   Oddział ………………..
   Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w ………………….
   (adres korespondencyjny)

    

   Ośrodki działające przy oddziałach mających osobowość prawną powinny używać pieczątki podłużnej o następującej treści:

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich
   Oddział …………………

   (adres korespondencyjny oddziału)
   Ośrodek Rzeczoznawstwa
   (adres korespondencyjny – o ile jest inny, niż adres oddziału)

  15. 5.15. Gospodarka finansowa oraz opodatkowanie działalności ośrodka są prowadzone według ogólnych zasad.
  16. 5.16. Plan i wynik finansowy podlega zatwierdzeniu przez zarząd oddziału, a w przypadku porozumienia oddziałów przez zarządy oddziałów będących sygnatariuszami porozumienia.
  17. 5.17. Wynik finansowy ośrodka jest składową wyniku działalności gospodarczej oddziału, który decyduje o jego przeznaczeniu.
  18. 5.18. Księgowość ośrodka prowadzona jest na podstawie instrukcji finansowej SEP oraz obowiązującego planu kont.
  19. 5.19. Ośrodki są zobowiązane do przekazywania do Biura SEP danych dotyczących ich działalności w zakresie ustalonym przez Radę Izby.
 6. 6. Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa
  1. 6.1. Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa zwana dalej Radą Ośrodka, sprawuje w imieniu Zarządu Oddziału (lub porozumienia Zarządów oddziałów) nadzór nad działalnością ośrodka.
  2. 6.2. Do zadań i kompetencji rady ośrodka należy w szczególności:
   1. 1) przyjmowanie rocznych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej ośrodka,
   2. 2) bieżący nadzór nad działalnością ośrodka,
   3. 3) nadzór nad przestrzeganiem przez ośrodek zasad obowiązujących w Izbie,
   4. 4) opiniowanie kandydatów na stanowisko kierownika/dyrektora ośrodka,
   5. 5) rozpatrywanie skarg, zażaleń oraz wniosków dotyczących działalności ośrodka,
   6. 6) nadawanie uprawnień specjalisty i asystenta w zakresie odpowiednich działów specjalistycznych, po otrzymaniu upoważnień od Komisji Kwalifikacyjnej IRSEP,
   7. 7) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy,
   8. 8) występowanie z wnioskami do Komisji Kwalifikacyjnej,
   9. 9) powoływanie weryfikatorów i rzeczoznawców,
   10. 10) opiniowanie wniosków o udzielenie rekomendacji SEP.
  3. 6.3. Przewodniczącego oraz członków rady ośrodka w liczbie od 3 do 5 osób powołuje zarząd oddziału. Przy prowadzeniu wspólnej działalności rzeczoznawczej sposób powołania określa porozumienie między oddziałami.
  4. 6.4. W posiedzeniach rady ośrodka biorą udział z głosem doradczym: dyrektor/kierownik ośrodka oraz zaproszeni goście.
  5. 6.5. W postępowaniu kwalifikacyjnym przy powoływaniu specjalistów i asystentów oraz opiniowaniu wniosków kandydatów na rzeczoznawców uczestniczą z głosem stanowiącym weryfikatorzy z odpowiednich działów specjalistycznych.
  6. 6.6. Przewodniczący rady ośrodka składa w okresach półrocznych sprawozdania zarządowi oddziału, a w przypadku porozumienia oddziałów - zarządom oddziałów będących sygnatariuszami porozumienia.
 7. 7. Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady powoływania weryfikatorów rzeczoznawców, specjalistów i asystentów SEP
  1. 7.1. Kandydaci na rzeczoznawców i specjalistów SEP powinni legitymować się co najmniej dwuletnim stażem w Stowarzyszeniu i posiadać na bieżąco opłacone składki członkowskie.
  2. 7.2. Kandydaci na rzeczoznawców powinni posiadać wyższe wykształcenie z odpowiednią specjalnością, co najmniej pięcioletnią praktykę, uprawnienia zawodowe i udokumentowane osiągnięcia związane z wybranym działem specjalistycznym.
  3. 7.3. Kandydaci na specjalistów powinni posiadać wyższe lub średnie techniczne wykształcenie odpowiedniej specjalności, co najmniej 2 lata i odpowiednio 4 lata (technicy) praktyki i kwalifikacje stosowne do zakresu specjalności, o które się ubiegają, potwierdzone świadectwem uprawnień lub ukończonych kursów specjalistycznych uprawniających do wykonywania określonych prac, (np. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, uprawnienia do dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych lub inne).
  4. 7.4. Kandydaci na asystentów powinni rekrutować się spośród wyróżniających się członków SEP – kompetentnej młodzieży akademickiej i doktorantów oraz posiadać odpowiednio udokumentowaną praktykę, nabyte kwalifikacje po ukończonych kursach specjalistycznych lub inne uprawnienia zawodowe.
  5. 7.5. Kandydaci na weryfikatorów, rzeczoznawców, specjalistów i asystentów składają wnioski (załączniki nr 2, 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i posiadaną praktykę, w biurze oddziału, którego są członkami. Wnioski w oddziałach są opiniowane przez branżowe sekcje oraz komisję ds. rzeczoznawstwa, jeżeli została powołana w oddziale, a następnie wraz z opinią przekazywane do Rady Ośrodka.
  6. 7.6. Kandydaci na rzeczoznawców dołączają do wniosku autoreferat omawiający przebieg pracy zawodowej, posiadane uprawnienia zawodowe i specjalistyczne, wykaz ważniejszych opracowań, ekspertyz i publikacji.
  7. 7.7. Kandydaci na specjalistów i asystentów dołączają do wniosku świadectwa formalne potwierdzające kwalifikacje związane z zakresem specjalności, o które się ubiegają.
  8. 7.8. Wnioski są rozpatrywane przez radę ośrodka. Oddziały, które nie posiadają ośrodków rzeczoznawstwa powinny przesłać wnioski do ośrodków wskazanych przez Komisję Kwalifikacyjną z opinią zarządu oddziału.
  9. 7.9. Rada ośrodka opiniuje wnioski kandydatów na rzeczoznawców. Wnioski zaopiniowane pozytywnie są przesyłane do Komisji Kwalifikacyjnej, a negatywnie – zwracane kandydatom z uzasadnieniem.
  10. 7.10. Upoważniona Rada Ośrodka nadaje uprawnienia specjalisty i asystenta lub odrzuca wniosek, po zasięgnięciu opinii weryfikatora odpowiedniego działu specjalistycznego. Ośrodek powiadamia Biuro SEP o nadanych uprawnieniach.
  11. 7.11. Kandydaci na rzeczoznawców i specjalistów, których wnioski zostały ocenione negatywnie przez Radę Ośrodka, mogą ubiegać się o nadanie im uprawnień po upływie jednego roku. Mają również prawo odwołania się do Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu jednego miesiąca licząc od daty otrzymania decyzji.
  12. 7.12. Legitymację weryfikatora i rzeczoznawcy przygotowuje Biuro SEP, a podpisuje przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej.
  13. Biuro SEP powiadamia zainteresowany oddział i ośrodek o nadanych uprawnieniach oraz zwraca otrzymane dokumenty osobowe.
  14. 7.13. Legitymację specjalisty i asystenta przygotowuje ośrodek rzeczoznawstwa, a podpisuje przewodniczący Rady Ośrodka.
  15. 7.14. Zarządy oddziałów są zobowiązane do aktualizacji list weryfikatorów, rzeczoznawców, specjalistów i asystentów raz do roku.
  16. 7.15. Rzeczoznawcy i specjaliści SEP mogą ubiegać się o rozszerzenie uprawnień (maksymalnie do 3 specjalności) składając pisemnie umotywowany wniosek w biurze oddziału. Postępowanie kwalifikacyjne jak w pkt. 7.5. – 7.13.
  17. 7.16. Na weryfikatorów mogą być powołani rzeczoznawcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i odpowiednim dorobku w działalności Izby Rzeczoznawców i na bieżąco opłaconymi składkami członkowskimi SEP.
  18. 7.17. Weryfikatorów powołuje Komisja Kwalifikacyjna na wniosek złożony przez zainteresowanego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Ośrodka oraz kierownika działu.
  19. 7.18. Kierownicy i zastępcy kierowników działów specjalistycznych powinni posiadać uprawnienia weryfikatora w swoim dziale.
  20. 7.19. Skreślenie z listy kierowników działu, weryfikatorów, rzeczoznawców, specjalistów lub asystentów następuje w przypadkach:
   1. 1) na własny wniosek,
   2. 2) brak bieżącego opłacania składek członkowskich,
   3. 3) ustania członkostwa SEP,
   4. 4) nie wywiązywania się z obowiązków kierownika działu, weryfikatora, rzeczoznawcy, specjalisty lub asystenta,
   5. 5) nie przestrzegania regulaminu Izby, lub regulaminu ośrodka,
   6. 6) postępowania narażającego dobre imię SEP lub naruszającego zasady etyki zawodowej,
   7. 7) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SEP.
  21. 7.20. Decyzję o skreśleniu podejmuje organ, który nadał uprawnienia powiadamiając pisemnie oddział i ośrodek.
  22. 7.21. Weryfikatorzy, rzeczoznawcy, specjaliści oraz asystenci nie mogą sygnować swoim tytułem opracowań wykonywanych poza ośrodkami rzeczoznawstwa SEP.
 8. 8. Podstawowe wymagania dotyczące prac wykonywanych w ramach Izby Rzeczoznawców oraz prawa i obowiązki weryfikatorów
  1. 8.1. Prace zlecone do ośrodka są kwalifikowane do odpowiednich działów specjalistycznych przez dyrektorów/kierowników ośrodków.
  2. 8.2. Dyrektor/kierownik ośrodka powierza wykonanie pracy rzeczoznawcy lub specjaliście zawierając z nimi umowę cywilno-prawną.
  3. 8.3. Rzeczoznawcy lub specjaliści, którym powierzono wykonanie pracy mogą tworzyć zespoły, których skład zgłaszają dyrektorowi/kierownikowi ośrodka. Dalsze podzlecanie pracy osobom trzecim jest niedozwolone.
  4. 8.4. W szczególnych przypadkach, gdy opracowania wykonane w ramach Izby podlegają weryfikacji lub sprawdzeniu w oparciu o szczegółowe przepisy prawne, dyrektor/kierownik ośrodka wyznacza weryfikatora z uprawnieniami zgodnie z przepisami państwowymi, zawierając z nim umowę cywilno-prawną.
  5. 8.5. Weryfikatorzy dokonują merytorycznego sprawdzenia opracowania, zalecają usunięcie ewentualnych usterek i akceptują wersję ostateczną podpisem. Mogą również odrzucić opracowanie, jeśli zostało wykonane nieprawidłowo.
  6. 8.6. Weryfikatorzy są zobowiązani do udzielania merytorycznych konsultacji wykonawcom w trakcie realizacji pracy.
  7. 8.7. Weryfikatorzy, rzeczoznawcy, specjaliści i asystenci są zobowiązani do wykonywania powierzonych im prac według najlepszej wiedzy i zasad etyki zawodowej stosując obowiązujące przepisy i normy.
  8. 8.8. Wykonawców prac obowiązuje przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej w odniesieniu do wszystkich prac, w których zleceniodawcy to zastrzegli.
  9. 8.9. Wykonawcom prac nie wolno podejmować się opiniowania spraw, w których zainteresowani są osobiście.
  10. 8.10. Weryfikatorom, rzeczoznawcom, specjalistom oraz asystentom nie wolno sygnować spraw nie zleconych przez SEP.
  11. 8.11. Weryfikatorzy, rzeczoznawcy, specjaliści oraz asystenci IRSEP mogą wykonywać opracowania przez Biuro Studiów i Analiz SEP (BSiA).
  12. 8.12. W przypadku nie zastosowania się do zasad podanych w pkt. 8.9. lub 8.10. dyrektor/kierownik Ośrodka występuje do Komisji Kwalifikacyjnej IRSEP o skreślenie wykonawcy z listy rzeczoznawców/specjalistów lub do Rady Ośrodka o skreślenie wykonawcy z listy specjalistów/asystentów.
  13. 8.13. Dyrektorzy/kierownicy ośrodków posiadający uprawnienia rzeczoznawcy lub weryfikatora mogą wykonywać prace w Izbie za zgodą Rady Ośrodka.
 9. 9. Postanowienia końcowe
  1. 9.1. Kadencja Rady Izby, Komisji Kwalifikacyjnej i rad ośrodków jest zgodna z kadencją władz powołujących. Organa te składają okresowe sprawozdania ze swej działalności organom, które je powołały.
  2. 9.2. Członkowie organów wymienionych w punkcie 9.1. wykonują swoje czynności do chwili powołania nowych składów.
  3. 9.3. Decyzje Rady Izby, Komisji Kwalifikacyjnej oraz rad ośrodków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebrania.
  4. 9.4. Z posiedzeń Rady Izby, Komisji Kwalifikacyjnej i rad ośrodków są sporządzane protokoły, które podpisują przewodniczący posiedzeń.
  5. 9.5. Regulamin został ustalony przez Zarząd Główny SEP na zebraniu w dniu 4.07.2013 r. Prot. 25-2010/2014.


Prezes SEP
/-/ Jerzy Barglik

 

Załączniki

Załącznik 1 – Logo Izby Rzeczoznawców

Załącznik 2 – Wniosek o nadanie tytułu weryfikatora/rzeczoznawcy w IRSEP

Załącznik 3 – Wniosek o nadanie tytułu specjalisty/asystenta w OR SEP

Załącznik 4 – Wzór legitymacji weryfikatora

Załącznik 5 – Wzór legitymacji rzeczoznawcy

Załącznik 6 – Wzór legitymacji specjalisty

Załącznik 7 – Wzór legitymacji asystenta

Załącznik 8 – Wykaz przedmiotowy działów specjalistycznych IRSEPCzłonkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili