Aktualności

Strona główna


Kalendarium Oddziału Częstochowskiego SEP i jego korzeni

W końcu XVIII wieku na wieży Jasnej Góry w Częstochowie pojawia się jeden z pierwszych piorunochronów na ziemiach polskich, następne instalowane są na wieżach kościołów w Częstochowie oraz wyższych budynkach miejskich.

W latach 1860 - 1870 budowana jest państwowa sieć telegraficzna oraz powstaje w Częstochowie Kantor Pocztowo - Telegraficzny.

W latach 1883 - 1912 następuje proces elektryfikacji dużych częstochowskich zakładów przemysłowych: od Towarzystwa Akcyjnegp Częstochowskich Zakładów Jutowych i Konopianych „Stradom” - prąd stały (1883 rok) do „Częstochowianki” prąd zmienny 3 - fazowy, wewnątrzzakładowa linia napowietrzna o napięciu 3 kV (1912 rok).

W roku 1887 wybudowano i uruchomiono magistracką stację elektryczną oraz wykonano skutecznie działającą sieć ulicznego oświetlenia elektrycznego w Częstochowie. Oświetlono lampami łukowymi centralne ulice miasta oraz plac podjasnogórski. Było to pierwsze centralne oświetlenie tak dużego obszaru ulic miejskich na ziemiach polskich.

W 1891 roku uruchomiono w Częstochowie miejską stację telefoniczną i założono pierwsze miejskie telefony elektryczne u osób prywatnych, w fabrykach oraz instytucjach miejskich.

Od 1899 roku część techników i inżynierów elektryków pracujących w częstochowskich zakładach przemysłowych, wysłuchiwała referatów dotyczących elektrotechniki na spotkaniach Sekcji Górniczo-Hutniczej Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu w Sosnowcu (około 1911 roku wyłoniło się tu Koło Elektrotechników). Inni wysłuchiwali refera­tów branżowych w działającej od około 1902 roku Sekcji Technicznej Łódzkiej Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Prze­mysłu i Handlu.

W 1917 roku w Magistracie miasta Częstochowy powołano Miejską Deputację (Komisję) do spraw Elektrowni.

Pierwsze zebranie „inżynierów, elektryków i elektromonterów celem zorganizowania związku” odbyło się w Częstochowie w lokalu Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego w dniu 22 grudnia 1918 roku. Zebranie zorganizowali pracownicy energetyki miejskiej i zakładowej, telegrafów oraz telefonów. Po kilku spotkaniach wytypowano czteroosobową reprezentację elektryków często­chowskich na Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników. Wśród 358 osób w obradach zjazdu założycielskiego SEP z Częstochowy uczestniczyli inżynierowie: Jan Hertz, Wło­dzimierz Piekałkiewicz, Ludwik Trochimowski i Roman Tyszecki.­ Mimo początkowych sukcesów organizacyjnych, w okresie międzywojennym w Częstochowie nie udało się powołać koła (w obecnym nazewnictwie oddziału) SEP. Częstochowscy elektry­cy uczestniczyli w pracach koła (oddziału) Warszawskiego oraz w latach 1920 - 1928 w pracach Koła Sosnowieckie­go, w latach 1929-1931 Oddziału Sosnowieckiego, a później do września 1939 roku - w pracach Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.

Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) stanowiąca związek krajowych stowarzyszeń naukowo - technicznych powstała w Warszawie w 1945 roku. I Kongres Techników Polskich odbył się w Katowicach w 1946 roku tworząc zręby wojewódzkich organizacji NOT. W Częstochowie, znajdującej się w Województwie Kieleckim, uchwałą Zarządu Oddział Wojewódzkiego NOT w Kielcach z dnia 15 września 1949 roku powołano Oddział NOT. W dniu 31 maja 1950 roku odbyło się zebranie organizacyjne NOT w Częstochowie w lokalu Izby Przemysłowo Handlowej, na którym powołano koło NOT w Częstochowie. W dniu 23 czerwca 1950 roku Zarząd Główny NOT w Warszawie zatwierdził powołanie i utworzenie Oddziału NOT w Częstochowie. W dniu 1 lipca 1950 roku odbyło się I Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych działających na terenie powiatu częstochowskiego, na którym powołano pierwszy Zarząd Oddziału NOT oraz utworzono jego strukturę.

Od końca 1948 roku mieszkańcy Częstochowy, przedwojenni członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP): Antoni Grabowski oraz Bolesław Misiewski prowadzą starania w Zarządzie Głównym SEP, Oddziale Wojewódzkim NOT w Kielcach oraz w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP o otwarcie Oddziału SEP w Częstochowie. Wskutek długotrwałej choroby A. Grabowskiego działania te kontynuuje dalej Euzebiusz Okniński. Dopiero po powstaniu Oddziału NOT w Częstochowie, Zarząd Główny SEP pismem skierowanym do Oddziału NOT w Częstochowie (o numerze ZK/BR z 5 lutego 1951 roku) prosi o wytypowanie osób, którym można by powierzyć sprawę utworzenia Oddziału SEP w Częstochowie. Warunkiem utworzenia Oddziału było osiągniecie stanu 30 członków (kandydatów). Sprawę powierzono inżynierom B. Misiewskiemu i E. Oknińskiemu, o czym Oddział NOT pismem z dnia 23 marca 1951 roku poinformował ZG SEP. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Częstochowie, było pierwszym stowarzyszeniem naukowo - technicznym kreowanym przez Oddział NOT w Częstochowie. Zarząd Główny SEP powołał formalnie Oddział Częstochowski na swoim zebraniu w dniu 24 kwietnia 1951 roku. Regulamin Oddziału Częstochowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przygotowany przez dwuosobowy „Komitet Organizacyjny” złożony z B. Misiewskiego i E. Oknińskiego, został zatwierdzony przez Zarząd Główny SEP w dniu 15 listopada 1951 roku. Zebranie Organizacyjno - Wyborcze Oddziału SEP w Częstochowie odbyło się dnia 16 listopada 1951 roku w Świetlicy tzw. „Domu Elektrowni”. Na zebraniu tym wybrano pierwszy Zarząd Oddziału, a w sprawozdaniu zapisano ”Oddział SEP-u w Częstochowie został utworzony na zebraniu w dniu 16 listopada br.” W zebraniu udział wzięło 22 członków i sympatyków SEP oraz Sekretarz Generalny SEP Zbigniew Karasiński.

Pierwsza kadencja Zarządu Oddziału SEP ( od 16 listopada 1951 roku do 27 kwietnia 1952 roku). Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie: Prezesem Oddziału został Władysław Kuźnik, zastępcą przewodniczącego Stefan Fidyk. W Oddziale działały Komisje: Rewizyjna, Odczytowo - Szkoleniowa oraz Postępu Technicznego. Siedzibą Zarządu Oddziału było Biuro Oddziału NOT w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 6, które prowadziło wszystkie sprawy administracyjne i organizacyjne Oddziału, jako stowarzyszenia branżowego NOT. Zarząd Oddziału nałożył na siebie zadania takie jak: zorganizowanie Oddziału, nawiązanie kontaktu z ZG SEP oraz Oddziałem Częstochowskim NOT, propagandą członkowską, przyjmowanie nowych członków i rejestrację osób już należących do SEP, rozpoczęcie akcji kursów i szkoleń, nawiązanie współpracy z sąsiednimi oddziałami SEP. W tej kadencji członkowie SEP uczestniczyli w radiofonizacji Częstochowy. Przygotowano również działalność komisji inżynierskiej, której celem była pomoc w uzyskaniu tytułu inżyniera przez techników - elektryków o dużym doświadczeniu zawodowym. Komisja inżynierska w Oddziale powstała rok później.

Druga kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 27 kwietnia 1952 roku do 8 marca 1953 roku). Prezesem Oddziału został wybrany Franciszek Dyderski, zastępcą Stefan Fidyk. Oddział SEP w Częstochowie w dniu 31 grudnia 1952 roku liczył 75. członków. Na podstawie decyzji Zarządu Oddziału SEP w Częstochowie z dnia 25 stycznia 1952 roku, w drugim i trzecim kwartale 1952 roku powołano koła zakładowe: przy Zakładzie Sieci Elektrycznych, przy Elektrowni - Wytwórnia Częstochowa, przy Rejonowym Urzędzie Telefoniczno - Telegraficznym. Na terenie kół prowadzono stale szkolenie pracowników w działach i specjalnościach zawodu przez nich wykonywanego. Oddział prowadził akcję rejestrująco - wyjaśniającą złe funkcjonowanie urządzeń i sieci elektroenergetycznych w mieście i okolicy.

W 1953 roku Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego Katedra Elektrotechniki z Zakładami Podstaw Elektrotechniki oraz Urządzeń i Napędów Elektrycznych w zatwierdzonym schemacie organizacyjnym Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie zostaje umieszczona na Wydziale Metalurgicznym.

Trzecia kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 8 marca 1953 rok do 24 maja 1956 roku). Prezesem Oddziału został Jerzy Dobrucki, pierwszym zastępcą Antoni Znamierowski, drugim zastępcą Władysław Kuźnik. Kadencję tę charakteryzuje dobra działalność Komisji Odczytowo - Szkoleniowej.

Czwarta i piąta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 25 kwietnia 1954 rok do 24 maja 1956 roku). Funkcje prezesa pełnił Michał Michalski, zastępcą był Mieczysław Woźniak. Siedziba Oddziału znajdowała się w lokalu Oddziału NOT w Częstochowie przy ul. Szymanowskiego bl. 18. W ostatnim dniu 1955 roku w Oddziale Częstochowskim liczba członków wynosiła 117, w tym inżynierów 16, techników 69 oraz innych 32. Sytuacja w Oddziale była odbiciem sytuacji społeczno - politycznej w kraju. W Oddziale funkcjonowały tylko dwie komisje techniczne: Odczytowo - Szkoleniowa, Postępu Technicznego, oraz Sekcja Energetyczna. W związku z sytuacją w Oddziale na posiedzeniu jego Zarządu w dniu 22 lutego 1956 roku, Jan Podwysocki reprezentujący Oddział Częstochowski na Zjeździe Prezesów Oddziałów SEP, który się odbył w styczniu 1956 roku w Warszawie, przedstawił negatywne stanowisko ZG SEP w sprawie działalności Oddziału. Artykułowano tam pretensje do Zarządu Oddziału o brak działalności. Nie widząc możliwości działania w powstałej sytuacji zewnętrznej Prezydium Zarządu podało się do dymisji, a obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu jednogłośnie wybrali ze swojego grona nowe prowizoryczne Prezydium Zarządu w szkieletowym składzie: przewodniczący Jan Podwysocki, zastępca przewodniczącego Jan Milewski, sekretarz Jan Woś. Prowizorium Zarządu funkcjonowało do nowych wyborów.

W 1955 roku Szkoła Inżynierska w Częstochowie zostaje przemianowana na Politechnikę Częstochowską.

Szósta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 24 maja 1956 roku do 4 września 1957 roku). Funkcję prezesa objął Jan Podwysocki, a zastępcy Bolesław Koss. Działania Oddziału ukierunkowane były na tworzenie nowych kół zakładowych oraz prowadzenie akcji odczytowej, w części opartej o opracowania własne członków.

Siódma kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 4 września 1957 roku do 26 marca 1958 roku). Funkcje prezesa pełnił Jan Podwysocki, zastępcy Władysław Szymański. Lokal SEP znajdował się w pomieszczeniach Oddziału Częstochowskiego NOT w Częstochowie ul. Braci Domagalskich 2a.

Ósma kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 26 marca 1958 rok do 20 marca 1959 roku). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki, zastępcą został Jerzy Dobrucki. Pierwszymi członkami zbiorowymi Oddziału zostały: Zakład Energetyczny Częstochowa i Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy „Elektro - Radio - Mechanika” w Częstochowie. Wyłoniono pierwszą Komisję Egzaminacyjną na grupy kwalifikacyjne BHP oraz w styczniu 1959 roku przeprowadzono pierwsze egzaminy.

Dziewiąta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 20 marca 1959 roku do 11 marca 1960 roku). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki a zastępcą był Jerzy Dobrucki. Na zakończenie 1959 roku Oddział w pięciu kołach zakładowych zrzeszał 170 członków.

Dziesiąta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 11 marca 1960 roku do 14 kwietnia 1962 roku). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki, zastępcy Jerzy Dobrucki (w pierwszym roku kadencji) oraz inż. Bronisław Nobis (w drugim roku kadencji). Trzy Komisje egzaminacyjne na grupy kwalifikacyjne przeegzaminowały ponad 1600 osób z czego, mimo prowadzonych specjalnych kursów, egzamin pozytywnie zdało zaledwie 29 % egzaminowanych.

Jedenasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 14 kwietnia 1962 roku do 21 lutego 1964). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki, zastępcy Bronisław Nobis. Oddział zajmował się sprawą uprawnień budowlanych dla elektryków i kompleksem zagadnień związanych z budową elektrociepłowni oraz uciepłowieniem miasta Częstochowy. Członkowie Oddziału podjęli inicjatywę utworzenia Wydziału Elektrycznego w Politechnice Częstochowskiej.

Dwunasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 21 lutego 1964 roku do 18 marca 1966 roku). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki, zastępcy Bronisław Nobis. Obszar działania Oddziału obejmował Częstochowski Okręg Przemysłowy (zajmujący miasta Częstochowę, Zawiercie, Myszków, Kłobuck i Lubliniec wraz z powiatami). Głównym kierunkiem działalności Oddziału było szkolenie członków.

Trzynasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 18 marca 1966 roku do roku do 12 lutego 1969 rok). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki, funkcję zastępcy Bronisław Nobis. Na zakończenie 1967 roku liczba członków Oddziału wynosiła 267 osób. W czasie kadencji działało siedem kół zakładowych i dwa koła terenowe. W dniach 22-29 października 1966 roku odbył się pierwszy Tydzień Techniki Regionu Częstochowskiego. W zorganizowaniu tych tygodni w następnych latach duży wkład wnosili członkowie SEP. Tydzień zapoczątkowano uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego Domu Technika w Częstochowie (przy ul. Kopernika 16), którego współinicjatorem budowy byli również członkowie SEP. Z inicjatywy SEP opracowano program działań zmierzających do wykorzystania istniejących obiektów Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego w Częstochowie-Błesznie (retransmitującego pierwszy i drugi program Polskiego Radia i pierwszy program Telewizji Polskiej) do uruchomienia stacji przekaźnikowej UKF. Po kilkuletnim ubieganiu się Oddziału Częstochowskiego SEP i Politechniki Częstochowskiej, udało się utworzyć w marcu 1966 roku Wydział Elektryczny. Dziekanem założycielem Wydziału został członek SEP Jan Gottfried.

Czternasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 12 lutego 1969 roku do 27 marca 1972 roku). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki, funkcję zastępcy Bronisław Nobis. W dniu 14 czerwca 1969 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Techniki NOT w Częstochowie przy ul. Kopernika 16/18. Pierwsze zebranie Zarządu Oddziału SEP w nowym Domu Technika NOT odbyło się w dniu 10 września 1969 roku. W tymże roku, na podstawie porozumienia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z Oddziałem Częstochowskim SEP , Oddział został zobligowany do opracowania całokształtu koncepcji oświetlenia miasta Częstochowy.

Piętnasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 27 marca 1972 roku do 24 lutego 1975 roku). Funkcję prezesa pełnił Jan Podwysocki, zastępcy Bronisław Nobis. W 1972 roku Oddział Częstochowski wspólnie z Politechniką Częstochowską zorganizował pierwszą edycję konkursu „Na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej”. W 1973 roku podjęto inicjatywę uruchomienia nadajnika UKF drugiego programu Polskiego Radia oraz uruchomienia zestawu anten i przemiennika II programu TVP w Częstochowie. W dniu 21 grudnia 1974 roku uruchomiono przemiennik telewizyjny drugiego programu TVP dla Częstochowy i okolic.

Szesnasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 24 lutego 1975 roku do 20 marca 1978 roku). Prezesem Oddziału wybrany został Jan Podwysocki, wiceprezesami: Janusz Gębski, Stefan Sowiński, Zygmunt Biernacki. Należy dodać, że w latach 1972-1977 funkcje przewodniczącego Prezydium Zarządu Oddziału NOT w Częstochowie pełnił prezes Oddziału SEP Jan Podwysocki. Od dnia 1 stycznia 1975 roku utworzono Województwo Częstochowskie. Obszar działania Oddziału SEP pokrył się z granicą województwa. W 1976 roku w Oddziale SEP w Częstochowie było 410 członków działających w 15 kołach zakładowych. Od powołania Grupy Rzeczoznawców SEP w Częstochowie w 1975 roku rozpoczął się szybki rozwój działalności rzeczoznawczej na terenie województwa częstochowskiego. Uroczyste obchody 25-lecia działalności Oddziału Częstochowskiego SEP odbyły się 20 listopada 1976 roku w Domu Techniki w Częstochowie.

Siedemnasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 20 marca 1978 roku do 2 lutego 1981 roku). Prezesem Oddziału wybrany został Zygmunt Biernacki, wiceprezesami: Ireneusz Gębski, Stefan Sularz oraz Stefan Sowiński. Pod koniec kadencji, w 1981 roku w Oddziale Częstochowskim SEP było 559 członków zgrupowanych w 15 kołach zakładowych. W Oddziale Częstochowskim funkcjonowało siedmiu członków zbiorowych. Oddział otrzymał zgodę ZG SEP na współpracę z zagranicą, ze wskazaniem Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Węgierskich MEE z miejscowości Veszprem.

Osiemnasta kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 2 lutego 1981 roku do 22 marca 1984 roku). Prezesem Oddziału wybrany został Mieczysław Woźniak, wiceprezesami: Ireneusz Gębski, Stefan Sowiński oraz Bronisław Durlik. W czasie trwania kadencji władze państwowe PRL wprowadziły w dniu 13 grudnia tzw. „Stan Wojenny”. Wpłynęło to na znaczne ograniczenie działalności Oddziału SEP, a same wydarzenia zmusiły Zarząd Oddziału do właściwego odnajdywania się w ciągle zmieniających się warunkach i poszukiwania godnego miejsca dla SEP w Częstochowie.

Dziewiętnasta kadencje Zarządu Oddziału SEP (od 22 marca 1984 roku do 26 stycznia 1987 roku). Prezesem Oddziału wybrany został Kazimierz Jagieła, wiceprezesami: Mieczysław Woźniak, Stefan Sowiński oraz Józef Szymański. W 1985 roku zorganizowano w Oddziale Częstochowskim SEP Poradnię Energetyczną prowadzącą działalność w zakresie racjonalnego użytkowania i gospodarowania urządzeniami i energią. W tym też roku Oddział SEP powołał w Częstochowie Zespół Kwalifikacyjny ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów, opiniujący dorobek inżynierów ubiega­jących się o tytuł inżyniera specjalisty.

Dwudziesta kadencja Zarządu Oddziału SEP (26 stycznia 1987 - 26 lutego 1990 roku). Prezesem Oddziału wybrany został Kazimierz Jagieła, wiceprezesami: Mieczysław Woźniak, Stanisław Sikorski oraz Józef Szymański. Zarząd wspierał działania zmierzające do utworzenia na terenie województwa przedsiębiorstw wykonawstwa sieci i instalacji, remontów maszyn elektrycznych oraz przedsiębiorstw o profilu elektronicznym. Mimo czynionych wysiłków działania te nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Pod koniec 1987 roku powołano komisję ds. specjalizacji zawodowej techników, a w 1989 roku cztery nowe komisje egzaminacyjne na grupy kwalifikacyjne.

Dwudziesta pierwsza kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 26 lutego 1990 roku do 28 lutego 1994 roku). Prezesem Oddziału wybrany został Maciej Wolski, wiceprezesami: Mieczysław Woźniak, Zenon Panicz oraz Kazimierz Jagieła. Zmiany struktur gospodarczych, jakie nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych, doprowadziły do rozwiązania wielu kół i bardzo dużego spadku liczby członków (z 467 w 1990 roku do 405 w 1993 roku). To pociągnęło za sobą poważne osłabienie działalności wielu sekcji i komisji, a nawet całkowity zanik niektórych z nich. W październiku 1991 roku odbyły się uroczystości 40-lecia Oddziału. Od połowy czerwca 1993 roku rozpoczął działalność Ośrodek Szkolenia przy Oddziale SEP w Częstochowie.

Dwudziesta druga kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 28 lutego 1994 roku do 27 lutego 1998 roku). Funkcję prezesa Oddziału sprawował nadal Maciej Wolski, wiceprezesami pozostawali: Bronisław Durlik, Zenon Panicz oraz Kazimierz Jagieła. Zarząd Oddziału i członkowie wypracowali strategię działania na najbliższe lata Przewidywano, że w przyszłości Oddział będzie pełnił między innymi funkcje opiniotwórcze w zakresie szeroko pojętej elektryki. W 1997 roku, w trzecim ogólnopolskim plebiscycie „Przeglądu Technicznego” tytuł „Złotego Inżyniera Roku 1996” uzyskał członek Oddziału Częstochowskiego SEP Janusz Jasiona, dyrektor Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakład Telekomunikacji w Częstochowie.

Dwudziesta trzecia kadencja Zarządu Oddziału SEP (od 27 lutego 1998 roku). Prezesem wybrano Bronisława Durlika, wiceprezesem Zenona Panicza. Na początku 1998 roku Oddział liczył 498 członków przynależnych do 13 kół zakładowych i terenowych. Od 1 stycznia 1999 roku Częstochowa przestała być stolicą województwa. Nie pociągnęło to za sobą zmiany poprzednio ukształtowanego, formalnego zakresu terytorialnego działania Oddziału. Działania Zarządu Oddziału zmierzają do integracji wszystkich środowisk elektryków (energetyków, elektroników, pracowników tele- i radio

komunikacji, teleinformatyków i innych) wokół wspólnych działań, dla dobra elektryki i jej rozwoju oraz dla utrzymania społecznego prestiżu zawodu elektryka. W Oddziale działają trzy agendy gospodarcze stanowiące podstawę jego egzystencji: komisje egzaminacyjne (prowadzące egzaminy sprawdzające spełnianie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych), Ośrodek Szkoleniowy (prowadzący kursy i seminaria przygotowawcze do egzaminów sprawdzających dla elektryków i energetyków w zakresie kierownictwa, dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych, a także kursy na uprawnienia pomiarowo kontrolne) oraz Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP (Izba Rzeczoznawców) w Częstochowie (zajmująca się rozwiązaniem problemów związa­nych z ogólnie pojętą elektryką, pomiarami specjalistycznymi, eksploatacyjnymi, skutecznością ochrony przeciwporażeniowej i­ napięć rażenia).

Jubileusz 50-lecia Oddziału Częstochowskiego SEP