Aktualności Strona główna

Jak uzyskać

międzynarodowy certyfikat specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej

(Power Quality Expert)

08.2006

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  

LPQI (Leonardo Power Quality Initiative - Inicjatywa Leonardo Jakość Zasilania) jest ogólnoeuropejskim programem w dziedzinie jakości zasilania, wspieranym przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo i prowadzonym przez Europejski Instytut Miedzi oraz sieć ponad osiemdziesięciu partnerów spośród uczelni i przemysłu w Europie, działających w zakresie elektrotechniki i świadczących usługi techniczne w zakresie jakości zasilania i kompatybilności elektromagnetycznej.

 

Celem LPQI jest pogłębianie wiedzy na temat pochodzenia, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z jakością zasilania.

 

LPQIVES (Leonardo Power Quality Initiative Vocational Education System – Leonardo Jakość Zasilania i System Edukacji Zawodowej ) to system szkoleń bazujący na European Education and Training Program organizowanych pod patronatem Unii Europejskiej oraz ściśle powiązany z LPQI (LPQI – www.lpqi.org). Koordynowany jest przez Polskie Centrum Promocji Miedzi.

W ramach projektu LPQIVES prowadzona jest certyfikacja w dziedzinie JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Stała się ona jednym z głównych zadań projektu LPQIVES.

 

LPQIVES jest wspierany przez:

Akademia Górniczo-Hutnicza – AGH – Kraków, Polska

Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation - IFF – Magdeburg – Niemcy

Katolicki Uniwersytet w Leuven – KUL – Belgia

Otto von Guericke – University Magdeburg – Niemcy

Polskie Centrum Promocji Miedzi – PCPM – Polska

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP – Polska

Stowarzyszenie Inżynierów Energetyków Rumuńskich – SIER – Rumunia

Uniwersytet w Bergamo – Bergamo – Włochy

Węgierskie Centrum Promocji Miedzi – Węgry

 

LPQIVES ma dwa cele – popularyzację i akredytację wiedzy w dziedzinie jakości zasilania i kompatybilności elektromagnetycznej w środowisku technicznym. Akredytacja będzie prowadzona w ramach europejskiego systemu certyfikacji przez określenie nowej specjalności „Specjalista w Dziedzinie Jakości Energii Elektrycznej 1, 2 i 3 stopnia” (Power Quality Expert – Level 1,2 and 3). Specjaliści Jakości Zasilania uzyskają kompetencje w zakresie identyfikacji i rozwiązania problemów związanych z jakością zasilania., a certyfikat (The Power Quality Expert Certificate) będzie potwierdzał uzyskanie kwalifikacji zawodowych jako specjalisty w dziedzinie jakości energii.

 

LPQIVES oferuje materiały edukacyjne w zakresie od tradycyjnych książek i kursów szkolenia zawodowego po najnowsze moduły nauki przez Internet.

 

Certyfikacja

 

Certyfikat jest potwierdzeniem uzyskania stopnia kwalifikacji zawodowej – specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej.

Certyfikacja według modelu LPQIVES może być prowadzona również przez inne organizacje np. członków EUREL - Europejskiej Konwencji Stowarzyszeń Elektryków lub przez wyższe uczelnie, które spełniają wszystkie wymogi systemu LPQIVES. Prawo do używania tego modelu wymaga zarówno akceptacji jak i pisemnej umowy z LPQIVES Certification Board (Rady Certyfikacji LPQIVES – naczelna grupa kierownicza LPQIVES Cerification) i jest bezpłatne.

Organizacja korzystająca z tego modelu staje się Krajowym Partnerem Certyfikacyjnym. Partner taki będzie odpowiedzialny za prowadzenie certyfikacji, promocję i ostateczny rezultat certyfikacji krajowej.

Każdy Krajowy Partner Certyfikacyjny będzie decydować o procedurze dopuszczenia do Certyfikacji.

Priorytetowym sposobem jest powiązanie jej ze szkoleniami LPQIVES. Generalną zasadą jest, że kandydat powinien odbyć kurs lub zdobyć duże doświadczenie w dziedzinie jakości energii w zakresie ekwiwalentnym do wiedzy, która może być zdobyta w czasie modułowego programu szkoleń LPQIVES.Wszelkie koszty przejęcia modelu certyfikacji będą pokryte przez organizację implementującą system - jednostkę certyfikacyjną – Krajowego Partnera Certyfikacyjnego. Wszystkie koszty operacyjne związane z certyfikacją będą również pokryte przez Krajowego Partnera Certyfikacyjnego.

 

Core Partners (Główni Partnerzy) są organizacjami, które uczestniczyły w projekcie LPQIVES i są sygnatariuszami LPQIVES Memorandum of Understanding (Porozumienia o Współpracy).

 

Główni Partnerzy utworzyli LPQIVES Cerification Board (CB) podczas ich pierwszego spotkania 24 maja, 2006r. w Warszawie i zadecydowali o członkostwie w CB (Radzie Certyfikacji) następujących osób:

 

 1. Roman Targosz (PCPM) – Przewodniczący
 2. Zbigniew Hanzelka (AGH)
 3. Przemysław Komarnicki (O.v.G. Univ. Magdeburg)
 4. Jan Strzałka (SEP)
 5. Fanica Vatra (SIER)

 

CB (Rada Certyfikacyjna) jest dobrowolna grupą , która jest beneficjentem i następcą LPQIVES Work Package 4. Skupia osoby delegowane przez Partnerów, które pracują razem w celu kierowania i koordynacji procesu certyfikacji LPQIVES. Decyzje podjęte przez Radę muszą być podejmowane na drodze konsensusu pomiędzy Stronami.

Rada jest otwarta dla nowych członków – międzynarodowych grup uznanych w tej sferze i będzie decydować o członkostwie na różnych szczeblach w strukturze Certyfikacji LPQIVES, o kryteriach certyfikacyjnych, będzie zatwierdzać kwestionariusze testów i akceptować wszystkie główne działania i decyzje o certyfikacji LPQIVES.

 

Podczas pierwszego spotkania Rada powołała swojego przewodniczącego – Pana Romana Targosza z Polskiego Centrum Promocji Miedzi – Polska i przekazała obowiązki oraz funkcje operacyjne Komitetowi Roboczemu LPQIVES (LPQIVES Working Committee (WC)). Obowiązki te i funkcje obejmują obsługę certyfikacji, utrzymanie stron internetowych, aktualizację bazy danych i prowadzenie sekretariatu. Komitet Roboczy (WC) jest roboczą platformą Rady, która przekazuje poszczególne zadania do Komitetu (WC). Komitet wykonuje te zadania przez Strony, które dostarczą wystarczających środków do wykonania tych zadań. Niektóre zadania mogą być współfinansowane z zewnętrznych źródeł jak np. opłaty wnoszone przez osoby poddające się certyfikacji. Decyzję o włączeniu dodatkowych funduszy i ustaleniu mechanizmów ich pozyskiwania muszą być podjęte przez Radę.

 

Rada Certyfikacji (CB) LPQIVES będzie mieć wolny status (bez osobowości prawnej), jakkolwiek udział w niej będzie wymagał pisemnej umowy – Memorandum of Understanding (Porozumienia o Współpracy).

Spotkania CB będą odbywać się przynajmniej raz w roku. CB deleguje do Core Partners (Głównych Partnerów) niektóre prace operacyjne, które będą finansowane z dobrowolnych udziałów od Core Partners i współfinansowane z opłat uzyskanych przez CB.

 

Core Partners (Główni Partnerzy) mogą stać się stosownymi Country Certification Partners (Krajowymi Partnerami Certyfikacyjnymi).

 

Endorsing Partners ( Partnerzy Wspierający) są organizacjami lub grupami, które dołączają do CB, ale nie są związane z certyfikacją operacyjnie. Ich główną rolą będzie promowanie i popieranie tej idei. Decyzje, aby zapraszać i włączać nowych Endorsing Partners na różnych poziomach struktury Certyfikacji LPQIVES, będą podejmowane przez CB.

 

Wszyscy Country Partners (Krajowi Partnerzy Certyfikacyjni) używają tej samej metodologii, testów i wzorów certyfikatów.

CB prowadzi nadzór nad procedurą testową.

O opłatach związanych z certyfikacją w każdym kraju decyduje Country Certification Partner, jednakże od każdego certyfikatu eksperta w dziedzinie jakości energii elektrycznej wydanego przez Country Certification Partner, powinien zapłacić on CB (Radzie Certyfikacyjnej) należną opłatę w wysokości 20% krajowego kosztu opłaty za test certyfikacyjny.

 

Certyfikacja będzie odbywać się raz w roku – w grudniu, w czasie ustalonym między Country Certification Partners. W uzasadnionych przypadkach są możliwe także inne opcje.

Testy modułowe będą odpowiednio organizowane trzy tygodnie przed głównym testem. Kandydaci będą zawiadamiani o wynikach testów pocztą w ciągu dwóch tygodni od daty testu.

 

Certyfikat jest nadawany trzystopniowo w sposób hierarchiczny (każdy następny stopień uzyskuje się po zaliczeniu poprzedniego):

 1. specjalista pierwszego stopnia
 2. specjalista drugiego stopnia
 3. specjalista trzeciego stopnia
 4.  

Certyfikat uzyskuje się dwuetapowo poprzez:

 • zdobywanie wiedzy przez kandydatów
 • weryfikację posiadanej wiedzy

 

Obecnie rekomendowanymi sposobami zdobywania wiedzy są:

 • studia z uzyskaniem specjalizacji w zakresie jakości energii elektrycznej
 • studia podyplomowe z programem pokrywającym się z 11 modułami LPQIVES (wyszczególnionymi poniżej) organizowanymi przez uczelnie
 • serie seminariów prowadzonych przez LPQIVES, które mogą być organizowane przez uczelnie lub stowarzyszenia naukowo-techniczne. Każdy moduł dotyczy osobnego tematu na odpowiednim poziomie wymaganym od kandydatów w Stopniu 1 i 2
 • doświadczenie zdobyte w pracy w dziedzinie jakości energii potwierdzone testem

 

Program szkoleń dla Poziomu 1 składa się z 11 modułów

 

1.Wprowadzenie do Zagadnień Jakości Energii

Kurs powtórzeniowy o energii elektrycznej

Definicje z dziedziny jakości energii

Podstawy standaryzacji (poziomy: kompatybilność, emisja, odporność, planowanie

Jakość dostawy stosownie do warunków rynku elektryczności

 

2.Zmiany wartości napięcia – zapady i wzrosty

(definicje, opis zaburzenia, źródła zapadów napięcia, czas trwania zapadu napięcia, wartość zapadu napięcia, połączenie uzwojeń transformatorów i odbiorników, krótkie przerwy w zasilaniu, skutki zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu, sposoby poprawy, pomiar zapadów napięcia i krótkich przerw w zasilaniu, metody analizy, normalizacja, kontrakt).

 

3.Harmoniczne i Interharmoniczne

(podstawowe definicje, źródła harmonicznych, skutki odkształceń napięć i prądów, metody eliminacji harmonicznych prądów i napięć, normy i przepisy międzynarodowe, europejskie oraz polskie, metody pomiaru i przyrządy pomiarowe, metody, analizy, analiza przypadków, interharmoniczne).

 

4.Zmiany wartości napięcia - wahania napięcia

(definicje, opis zaburzenia, pomiar, źródła, skutki, sposoby redukcji i eliminacji skutków, normalizacja itp.).

 

5.Przepięcia

(klasyfikacja i charakterystyka przepięć, definicje, źródła przepięć przejściowych, skutki przepięć przejściowych, zapobieganie przepięciom i eliminacja skutków przepięć ( koordynacja izolacji, środki ochrony przeciwprzepięciowej, metody i środki likwidacji przepięć łączeniowych, uziem,ienia, ochrona przeciwporażeniowa), metody i przyrządy pomiarowe przebiegów przejściowych, metody analizy przebiegów przejściowych).

 

6.Niezawodność zasilania

(definicje i określenia, źródła zaburzeń, skutki zaburzeń, metody eliminacji skutków, normy i przepisy międzynarodowe, europejskie i polskie, metody pomiaru i przyrządy pomiarowe, metody analizy, układy i systemy poprawy ciągłości zasilania, układy bezprzerwowego zasilania).

 

7.Uziemienia

 

8.Oddziaływanie układów przekształtnikowych na sieć zasilającą

(układy przekształtnikowe jednofazowe, układy przekształtnikowe trójfazowe, układy bezprzerwowego zasilania, regulowane napędy elektryczne, układy zasilające o podwyższonych wskaźnikach energetycznych).

 

9.Asymetria

(opis zjawiska, definicje, przyczyny asymetrii, skutki asymetrii, metody kompensacji (zasada symetryzacji, kompensatory statyczne), wartości dopuszczalne, metody wyznaczania i pomiaru współczynników asymetrii (wyznaczenie współczynnika asymetrii, zasady pomiaru, ocena wrażliwości sprzętu), przyłączanie niesymetrycznych odbiorników, analiza przypadku (asymetria w punkcie przyłączenia, asymetria w sieci zasilającej). Kondensator w systemie elektroenergetycznym (procesy łączeniowe, zasady i sposoby kompensacji mocy biernej w warunkach napięć i prądów odkształconych oraz asymetrii).

 

10.Rozproszone źródła energii a jakość energii elektrycznej, systemy gromadzenia energii

 

11.Zmiany częstotliwości napięcia zasilającego

(podstawowe terminy i definicje, częstotliwość w przepisach dotyczących jakości energii dostarczanej odbiorcom, częstotliwościowe warunki pracy połączonych systemów elektroenergetycznych, zasady regulacji częstotliwości mocy w systemie elektroenergetycznym (regulacja pierwotna, wtórna i trójna, samoczynne częstotliwościowe odciążanie sieci), badania jakości regulacji częstotliwości i mocy (badanie regulacji pierwotnej i wtórnej, badanie regulacyjności jednostek wytwórczych w elektrowniach);

Zmiany wartości napięcia (definicje, źródła zaburzeń, zwarcia w systemie elektroenergetycznym, skutki zaburzeń(zmiany napięcia pod wpływem zmiany obciążenia oraz czynności łączeniowych), metody eliminacji skutków, normy i przepisy, metody i przyrządy pomiarowe).

 

Informacje o szkoleniach – seminariach

 

 • Szkolenia jak dotychczas odbywają się w 6 krajach europejskich: Republice Czeskiej, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Polsce i Rumunii.
 • Seminaria są dwudniowe , liczba godzin zajęć: 8-10h.
 • Miejsce seminariów : ustalane przez organizatorów.
 • Seminaria powinny być organizowane przez stowarzyszenia EUREL-u , stowarzyszenia elektryków z Europy lub uczelnie techniczne, organizatorzy powinni być odpowiedzialni za fachowe doradztwo, zapewnienie wykładowców, przygotowanie i druk materiałów itd.
 • Seminaria są odpłatne.
 • Każdy uczestnik, który ukończył dany moduł, otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Każdy uczestnik otrzymuje też automatycznie 10 punktów.

 

Organizatorzy systemu certyfikacji rekomendują także korzystanie ze strony internetowej www.lpqi.org, która oferuje: bibliotekę, forum, testy itp. Strona dostępna jest w 7 wersjach językowych.

 

Warunki uzyskania certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej

pierwszego stopnia

 

W celu uzyskania certyfikatu specjalisty pierwszego stopnia należy spełnić dwa warunki:

- Kandydat musi uzyskać 80 punktów z tytułu zdobywania wiedzy. Oznacza to, że spośród oferowanych 10 seminariów musi wybrać

 • 8 seminariów, lub
 • 6 seminariów i uzyskać pozytywny wynik z dwóch testów z tematyki dwóch dodatkowych (opuszczonych) seminariów – tzw. Testy modułowe. Testy modułowe są płatne.
 • Za pozytywny wynik każdego tematycznego testu kandydat otrzymuje 10 punktów

- Kandydat musi uzyskać pozytywny wynik z testu głównego weryfikującego posiadaną wiedzę.

Testy są organizowane przez stowarzyszenia lub uczelnie

Test główny będzie organizowany raz w roku, chociaż inne opcje mogą być możliwe w uzasadnionych przypadkach. Testy modułowe organizowane będą trzy tygodnie przed testem głównym. O wynikach testów kandydaci będą powiadomieni pocztą w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, licząc od daty testu.

Organizator będzie sprawował nadzór merytoryczny nad testami. LPQIVES CB przygotuje testy i przeprowadzi ich ocenę.

Możliwe są dwie oceny testu:

 1. ocena negatywna (nie więcej niż 60% pozytywnych odpowiedzi
 2. ocena pozytywna : A (powyżej 90%), B (powyżej 75%) i C (powyżej 60%)

 

Warunki uzyskania certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej

drugiego stopnia

 

Zasada realizacji dotycząca seminariów oraz punktowania jest podobna jak w przypadku pierwszego stopnia. Seminaria realizowane będą w różnych uczelniach, instytutach, firmach itp.

Będzie to 10 odrębnych tematów, każdy w ramach 10 godzin zajęć.

Pierwsza część (krótsza) będzie teoretycznym wprowadzeniem, a część druga będzie miała charakter praktyczny. Po każdych zajęciach uczestnik przygotuje indywidualne sprawozdanie stanowiące samodzielne rozwiązanie postawionego zadania. Konsultacje podczas realizacji tematu są obowiązkiem prowadzących zajęcia.

Podstawą otrzymania certyfikatu drugiego stopnia jest:

 • opracowanie sprawozdania modułów seminaryjnych,

 • zgromadzenie 80 punktów poprzez udział w wybranych seminariach lub uzyskanie pozytywnych ocen z testów modułowych (podobnie jak w przypadku pierwszego stopnia).

   

  Warunki uzyskania certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej

  trzeciego stopnia

   

W ramach tego stopnia kandydat ma obowiązek przygotować samodzielnie pracę dyplomową zawierającą elementy analizy teoretycznej, projektowej, pomiarowej, rozruchowej itp. Tematyka zadania może być proponowana przez zainteresowanego (wynikająca np. z jego pracy zawodowej). Temat wymaga akceptacji przez Krajowego Partnera Certyfikacji, który także ocenia pracę.

 

Wzór Certyfikatu Eksperta LPQIVES w dziedzinie jakości energii